Våra projekt

Järnväg

Karlstad resecentrum

På uppdrag av Trafikverket har vi rollerna som Delprojektledare och Byggplatsuppföljare Betong & Stålkonstruktioner i projekt Karlstad C- Viken passagen samt Karlstad Ö. Trafikverket i samarbete med Karlstad kommun, Jernhuset och Region Värmland ska bygga ett nytt resecentrum, vid Karlstad centralstation. Det ska byggas en ny tunnel, nya spår, en ny mellanplattform samt en ny passage över järnvägen "Trädgårdslänken" som förenar stadsdelarna norr och söder om järnvägen. Vårt uppdrag påbörjades sensommaren 2022 och beräknas slutföras under 2026. 


Väg

E20, Trafikplats Marieberg Norra 

En trafikplats mellan Adolfsberg och Marieberg ska byggas för ökad trafiksäkerhet & framkomlighet. Projektets entreprenör är Entry och där Loxia fått uppdraget att ansvara för mät & geotekniktjänster. Byggnation startar under våren 2024 och kommer att slutföras under 2025.


Väg

E18 Kristinehamn-Karlskoga Faunapassager

På uppdrag av Trafikverket tar Loxia fram en vägplan och sedan ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad för faunaåtgärder på E18 längs delar av sträckan Kristinehamn - Karlskoga. Uppdraget innefattar även Byggplatsuppföljning.
 
E18 mellan Kristinehamn och Karlskoga är en regional barriär för vilt. Vägen hindrar i dag djuren från att röra sig längs sina vandringsvägar mellan mellersta och södra Sverige. Projektets ändamål är att motverka barriäreffekten för medelstora och större däggdjur längs med aktuell sträcka och därmed även öka trafiksäkerheten.
 
Projektets åtgärder innefattar:
    • bygga en faunabro vid Kampåsen
    • bygga en faunaport vid Ämtfalla
    • sätta upp nytt faunastängsel längs delar som saknar viltstängsel i dagsläget
    • bygga färister på fem platser   

Loxias uppdrag startade 2022 och pågår tills byggnationen är klar vilket är beräknat till 2027. 


Väg

E22 Trafikplats Ljura Trimningsåtgärder

På uppdrag av Trafikverket har Loxia tagit fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för trafikplats Ljura i Norrköping kommun. Projektets syfte är att genomföra trimningsåtgärder av trafikplats Ljura som ska öka kapaciteten i trafikplatsen och därmed skapa en bättre koppling mellan E22, E4 och hamnområdet. I uppdraget ingår även att utreda förslag på åtgärder för befintlig avvattningsproblematik under bro vid E22. Det som kvarstår av vårt uppdrag nu är byggplatsuppföljning för byggnationen som startar våren 2024 och beräknas klart i december 2024.  


Väg

E18 Köping-Västjädra 

På uppdrag av Entry utför Loxia utrednings- och projekteringsarbeten i totalentreprenaden E18 Köping-Västjädra. Projekteringsledning, Geotekniska fältundersökningar, projekteringsinmätningar och besiktningar av närliggande fastigheter pågår parallellt med framtagande av bygghandling. Projektering och byggande är uppdelat i fyra etapper på den 25 km långa vägsträckan som ska byggas om från 2+1-väg till motorväg. Projektet slutförs under hösten 2025.


Väg

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län

På uppdrag av Trafikverket har Loxia sedan 2017 inventerat, projekterat och tagit fram förfrågningsunderlag för att tillgänglighetsanpassa busshållplatser i Stockholms län. Loxia har nyligen levererat bygghandlingspaket 7 vilket är det sista ordinarie. I uppdraget ingår även byggplatsuppföljning av produktionen. För närvarande är 76 hållplatser tillgänglighetsanpassade, 4 hållplatser är under produktion och 12 stycken kommer att tillgänglighetsanpassas under åren 2022-2024. Två av busshållplatserna kräver vägplan vilken också arbetas med för tillfället.


Väg

Projektering och Byggplatsuppföljning Väg 218 Trosa- Vagnhärad

På uppdrag av Trafikverket har Loxia tagit fram en vägplan samt förfrågningsunderlag, för en sträcka på cirka 10 km för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Vår byggplatsuppföljningsorganisation är på plats och följer upp produktionen som påbörjades i januari 2024. 


Väg

Projektering Färjelägen Blidöleden

På uppdrag av Trafikverket ska Loxia arbeta fram vägplan, förfrågningsunderlag och bygghandling för nybyggnation av två färjelägen på Yxlan och Blidö, i Stockholms skärgård. Dessa ska anpassas och byggas för övergång från befintlig frigående vägfärja till en ny lindragen. Loxia blir därmed delaktig i Trafikverket/Färjerederiets mål att uppfylla framtida krav på fossilfri drift år 2045. I uppdraget ingår även byggplatsuppföljning i produktion för utförandeentreprenad. Projektet ska vara klart i sin helhet 2025 Q2. 


Hamn

Upprustning av Köpings hamn

På uppdrag av Köpings kommun har Loxia  ansvarat för projekt- och projekteringsledning av Köpings del av Mälarprojektet vilket innefattande muddring av farled och renovering av kajer. Muddringen utfördes under 2021 till 2023. 

Det har projekterats och byggts om 200 meter ny kaj, rivits två stora magasin, byggt ett nytt på 6500m2, nytt dagvattensystem med rening, samt justering av hamnens alla ytor med ny uppbyggnad, asfalt och ny belysning.

Huvuddelen av dessa arbeten är avslutade men återstående arbeten med renovering av resterande kajer, kompletterande hårdgjorda ytor, ny ammoniakkulvert, nytt hamnkontor och omhändertagande av dagvatten återstår att färdigställa under perioden 2024-2025.


Järnväg

Projekt Ostlänken

På uppdrag av Trafikverket Stora Projekt Ostlänken har Loxia konsultuppdraget som tekniska specialister inom signalteknik, uppdraget pågår fram till hösten 2022. 
Ostlänken är den första delen av nya stambanor i Sverige. Ostlänken ska bli en höghastighetsjärnväg dimensionerad för hastighet 250km/h och omfattar 16 mil dubbelspårig järnväg, cirka 200 broar och 20 kilometer tunnlar. Den första delen av nya stambanor är Järna till Linköping som ska knyta ihop storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Målet är att Ostlänken står klart för persontrafik 2035.


Väg

Väg 26 Stallsiken, Planskild Trafikplats, Skövde  

 Loxia har på uppdrag av Trafikverket tagit fram en vägplan samt ett förfrågningsunderlag för ombyggnation av cirkulationsplats till planskild trafikplats i handelsområdet Stallsiken i nordöstra delen av Skövde. Åtgärden kommer att bidra till förbättrad framkomlighet på väg 26. Projektet ingår i satsningen "iSkövde" där Trafikverket och Skövde kommun planerar för att förbättra framkomligheten i och genom Skövde. Upphandling av entreprenör pågår och preliminär byggstart under 2024. 


Järnväg

Byggplatsuppföljning för projekt Dubbelspårsutbyggnad Hallsberg-Degerön

Loxias uppdrag i Program Hallsberg-Degerön har legat inom Byggplatsuppföljning, Markförhandling, Projektledning, Specialist stöd samt HSQ. Uppdragen har haft spridd omfattning sedan 2014 och omfattar i nuläget ett tiotal resurser för Loxias räkning.

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg söderut till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen. Sträckan har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Hela utbyggnaden beräknas vara klar 2031.


Referenser


Kontaktledning 

Ringöndepån, Göteborg

Loxia har haft förtroendet att bygga kontaktledning till den nya Spårvagnsdepån i Ringön, Göteborg som är en viktig del i den satsning som görs i regionen på kollektivtrafiken. Depån behövs för att hantera en framtida utökning av spårvagnstrafiken samt avlasta befintliga depåer. Depån ska användas för tillfällig uppställning, verkstadsarbeten och daglig service. 

Beläget längs Ringöns norra gräns mot Kville bangård, omfattar depåområdet två väsentliga byggnader - en driftshall och en verkstadsbyggnad. Dessutom inkluderar det en spårvagnsanläggning i och mellan hallarna för möjliggörande av rangering mellan dessa. Uppdraget initierades under vintern 2021 och slutfördes under våren 2024, där Loxia har agerat som underentreprenör åt Skanska, med Västra Götalandsregionen som beställare och byggherre. Det är med stolthet och engagemang som vi har bidragit till denna nyckelinfrastruktur för regionens kollektivtrafik. 


Järnväg 

Akut stolpbyte Almedal-Borås

På uppdrag av Trafikverket har Loxia utfört ett akut kontaktledningsstolpbyte med tillhörande utrustning på delar av sträckan Almedal-Borås, Bandel 641 och 655 (km 6+062 till 71+600). Över 300 kontaktledningsstolpar var i akut behov av utbyte på grund av kraftiga rostangrepp. Vårt uppdrag innefattade således byte av bl.a. fundament/stolpar/transformatorer samt flytt av signal och tavlor till de nya stolparna.

Uppdraget var beläget i Västra Götalands Län, Göteborg, med driftplatser i Mölndals Övre, Mölnlycke, Härryda, Hindås, Rävlanda, Rödberg, Sandared och Borås samt linjeplats Bollebygd. Starten av uppdraget skedde under våren 2023 och kulminerade under det 9 veckor långa tågstoppet över sommaren. Vi är stolta att meddela att projektet framgångsrikt avslutades under vintern 2023.

Loxia är tacksamma för förtroendet att få vara en del av denna viktiga infrastrukturåtgärd och ser fram emot framtida möjligheter att leverera högkvalitativa lösningar inom järnvägsinfrastruktur och kontaktledningssystem. 


Väg

Projektering/Byggplatsuppföljning Almbro-Kvartorp

På uppdrag av Trafikverket har Loxia tagit fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad för en mötesfri väg med mitträcke på en cirka 7km lång sträcka mellan Almbro-Kvarntorp i Örebro län. I uppdraget ingår byggplatsuppföljning. Detta är vårt första projekt som startades under 2015 och slutfördes i slutet av 2023. 


Hamn

Projektering/Byggplatsuppföljning Västerås

På uppdrag av Västerås stad har Loxia projekteringsledare, projektledare och byggplatsuppföljare i hamnprojektet, som innefattar att restaurera och bygga om i hamnen samt muddra utanför. Syftet är att rusta sig för en utökad handel och skapa möjlighet till infart av större fartyg. Uppdraget slutfördes under 2023. 


Mät

Frövi Driftplats

Under sommar, höst 2023 genomförde vi ett mätuppdrag åt Sibek vid Frövi driftplats. Uppdraget innehöll upprättande av stomnät samt detaljinmätning av spår, växlar och objekt på samtliga spår exklusive industrispår tillhörande driftplatsen. Vi tackar Sibek och Trafikverket för förtroendet i ett mycket trevligt projekt.


Järnväg

Projektering rivning Karlsborgsbanan

Loxia projekterar rivningen av Karlsborgsbanan mellan Karlsborg och Skövde. Sträckan är 43 km lång och uppdraget innebär upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, tillståndshantering, anmälningar samt byggplatsuppföljning. Uppdraget passar oss bra för att det är brett och involverar Loxias alla teknikslag, med tonvikt på miljö och järnväg. Uppdraget påbörjades under 2019 och avslutades vid årsskiftet 2023.


Väg

Projektering Ekebykorset E18, Karlskoga

På uppdrag av Trafikverket har Loxia tagit fram en vägplan och ritat en säkrare utformning av  det olycksdrabbade Ekebykorset på E18 i Karlskoga.  Loxia har uppdraget som Byggplatsuppföljare av produktionen. Projektets huvudsakliga syfte är att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten. Uppdraget slutfördes i november 2023. 


Järnväg

Byggplatsuppföljning Välsviken

Loxias uppdrag i Välsviken var byggplatsuppföljning. Organisationen bestod av byggplatsuppföljare med inriktning mark, mät, säkerhet, signal, el, kontaktledning, byggnadsverk och miljö. Uppdraget pågick fram till slutet av 2021.
Bygget av det nya mötesspåret och ytterligare en plattform, vid Välsvikens station var ännu en deletapp av projektet ”Tåg i tid” som ska utveckla tågtrafiken på Värmlandsbanan fram till år 2025.


Kontaktledning

Hisingsbron Göteborg

Loxia har haft förtroendet att bygga kontaktledning över Hisingsbron i Göteborg. Kontraktet påbörjades under 2021och omfattade rivning av kontaktledningssystemet på den gamla Götaälvbron samt nybyggnation av kontaktledningssystemet på den nya Hisingsbron. Hisingsbron blev en lyftbro i stål och betong som består av tre delar, Arpeggio som är brodelen över älven och omfattar ca 440 meter bro, en anslutande kollektivtrafikbro och stadstjänarebron. Loxia har varit underentreprenör till Skanska, beställare/byggherre Göteborg Stad. Uppdraget slutfördes november 2021. 


Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på